APEC - Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor Romania

Login Register
Home » Categorii » Articole » Combaterea si prevenirea spalarii banilor – raportarea tranzactiilor "suspecte"
A+ R A-
Luni, 12 Noiembrie 2012 15:58

Combaterea si prevenirea spalarii banilor – raportarea tranzactiilor "suspecte"

Voteaza
(11 voturi)
Ma intreb oare cati contribuabili au auzit de prevenirea spalarii banilor , de obligatia de a desemna o persoana in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor ( O.N.P.C.S.B.), precum si de obligatia de a intocmi o procedura interna privind activitatea de control intern, pentru prevenirea si impiedicarea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism? Probabil numai cei care au fost amendati sau chiar au fost obligati sa "denunte" tranzactiile a caror valoare depaseste 15.000 Euro . 
Legea 656/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca urmatoarele categorii de contribuabili au obligatia de a-si desemna o persoana care sa :
- raporteze toate tranzactiile "suspecte" si a caror valoare depaseste 15.000 Euro  ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni care par a avea o legătură între ele;
- sa reprezinte societatea in raport cu O.N.P.C.S.B.
- sa intocmeasca procedura interna si sa o actualizeze, in conformitate cu prevederile legale in vigoare .
Contribuabilul este obligat sa emita o decizie de numire a persoanei desemnate, adica a unui salariat (in cazul in care societatea are salariati, daca nu , chiar administratorul societatii are aceasta obligatie).
Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni si se sanctioneaza cu :
1. Amenda cuprinsa intre 10.000 si 30.000 lei pentru urmatoarele fapte :
a) nedesemnarea persoanei in relatia cu O.N.P.C.S.B.
b) neraportarea in termen de 10 zile lucratoare a operatiunilor cu sume in numerar , in lei sau valuta,  a caror limita minima reprezinta echivalentul a 15.000 Euro, indiferent daca aceasta tranzactie se realizaeza prin una sau mai multe operatiuni ce pot avea legatura intre ele
c) neraportarea in termen de 10 zile lucratoare a transferurilor externe in si din conturi pentru sume a caror limita reprezinta echivalentul in lei a 15.000 Euro
d) in cazul in care aceasta tranzactie totusi se realizeaza, obligati raportarii catre O.N.P.C.S.B. este de maxim 24 ore de la efectuarea tranzactiei
e) netransmiterea de informatii suplimentare, in termen de maxim 30 zile de la solicitarea O.N.P.C.S.B.
2. Amenda cuprinsa intre 15.000 si 50.000 lei pentru urmatoarele fapte :
a) neintocmirea procedurilor interne de prevenire a spalarii banilor si impiedicarea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
b) neluarea de masuri suplimentare de cunoastere a clientelei , in cazul persoanelor fizice care nu sunt prezente fizic la efectuarea unei tranzactii, in cazul relatiilor de corepondent cu institutiile de credit din statele ne-membre UE sau care nu apartin Spatiului Economic European , precum si in cazul tranzactiilor sau relatiilor de afaceri cu persoane expuse politic, care sunt rezidente intr-un alt stat membru UE sau al  Spatiului Economic European  ori intr-un stat membru tert.
c) nepastrarea identificarii clientelei pe o perioada de minim 5 ani , incepand cu data incheierii relatiilor cu acel client, intr-o forma corespunzatoare , pentru a putea fi folosite ca si mijloace de proba in justitie.
d) nepastrarea rapoartelor scrise , transmise sau primite , pe o perioada de minim 5 ani, in relatiile cu O.N.P.C.S.B.
Pe lângă sanctiunile enumerate mai sus, persoanei juridice i se mai pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;
f) închiderea unităţii.
Art. 29. - (1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani :
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.
(2)Tentativa se pedepseşte.
(3) Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanţa aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 531 alin. 3 lit. a)-c) din Codul penal.
(4) Cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanţele faptice obiective.
Contribuabilii care au obligatia desemnarii unei persoane in relatia cu O.N.P.C.S.B. sunt :
a) instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine;
b) instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în sistemul pensiilor private;
d) cazinourile;
e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă;
f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
g) furnizorii de servicii pentru societăţile comerciale şi alte entităţi sau construcţii juridice, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) sau f), aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. k);
h) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare;
i) agenţii imobiliari;
j) asociaţiile şi fundaţiile;
k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.
Masurile- standard de cunoastere a clientelei sunt :
a) identificarea clientului şi verificarea identităţii acestuia pe bază de documente şi, după caz, de informaţii obţinute din surse de încredere independente;
b) identificarea, dacă este cazul, a beneficiarului real şi verificarea pe bază de risc a identităţii acestuia, astfel încât informaţiile deţinute să fie satisfăcătoare pentru persoana prevăzută la art. 8 din Legea nr. 656/2002 şi să permită, inclusiv, înţelegerea structurii de proprietate şi de control a clientului entitate juridică;
c) obţinerea de informaţii despre scopul şi natura relaţiei de afaceri;
d) monitorizarea continuă a relaţiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacţiilor încheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura că aceste tranzacţii corespund informaţiilor deţinute despre client, profilul său de risc şi profilul activităţii, inclusiv, după caz, despre sursa fondurilor, şi prin asigurarea actualizării documentelor, datelor şi informaţiilor deţinute.
Datele de identificare a clienţilor vor cuprinde cel puţin:
a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menţionate în documentele de identitate prevăzute de lege;
b) în cazul persoanelor juridice - datele menţionate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum şi dovada că persoana fizică care conduce tranzacţia reprezintă legal persoana juridică.
Persoanele vor aplica toate măsurile prevăzute mai sus, putând să le circumstanţieze pe bază de risc, în funcţie de tipul de client, de relaţia de afaceri, de produs sau tranzacţie, caz în care trebuie să poată demonstra autorităţilor că măsurile de cunoaştere a clientelei sunt adecvate în raport de riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.
Persoanele au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii:
a) la stabilirea unei relaţii de afaceri;
b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele;
c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor derogatorii de la obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei stabilite în prezenta lege şi de valoarea operaţiunii;
d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de identificare deja deţinute despre client;
e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro
Art. 17. - Persoanele pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii:
a) în cazul poliţelor de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în aşa fel încât să depăşească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurilestandard de cunoaştere a clientelei;
b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;
c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de regulamentul la prezenta lege*);
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificările ulterioare.
d) în cazul în care clientul este o instituţie de credit sau financiară,  dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori, după caz, o instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe similare cu cele prevăzute de prezenta lege şi le supraveghează referitor la aplicarea acestora;
e) în alte cazuri şi condiţii, referitoare la clienţi, operaţiuni sau produse, care prezintă risc scăzut în privinţa spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
In cazul derularii unei activitati, de multe ori persoanele fizice - administratori ai societatilor , precum si persoanele fizice fondatoare ale societatilor - asociati, actionari , scot bani din buzunarul propriu pentru desfasurarea activitatii. Acest lucru se numeste "finantarea societatii pentru buna desfasurare a activitatii". Tranzactiile de acest fel au la baza un contract de imprumut incheiat intre societate, pe de o parte, ca si persoana juridica, si persoana fizica . Daca aceste imprumuturi depasesc suma de 15.000 Euro, atunci mai mult ca sigur ele trebuie raportate O.N.P.C.S.B. Problema care se ridica e urmatoarea : cand trebuie declarate aceste operatiuni la O.N.P.C.S.B.?? Legea nu prevede in mod clar acest lucru , desi in lege se prevede ca aceasta tranzactie trebuie raportata in termen de "maxim 10 zile lucratoare ". De cand ? De cand s-a atins acest prag de 15.000 Euro ? Nu se poate vorbi de o tranzactie suspecta, nici de spalarea banilor cand vorbim de finantarea unei societati de catre o persoana fizica, in conditiile in care prin Codul de Procedura Fiscala sunt prevazute diverse metode indirecte de impunere a persoanelor fizice. Si uite asa ajungem la situatia in care o societate , cu 1-2 salariati e obligata sa delege o persoana in relatia cu O.N.P.C.S.B., sa intocmeasca proceduri interne si sa declare ......
In aceste conditii ma intreb care e rostul acestei legi ?  Facem oare politie interna ?? Termenii folositi in aceasta lege sunt destui de interpretabili. Sau poate e o lege care presupune alte sanctiuni in sarcina contribuabililor ?
Articol scris de :
Tatiana Topan, membru asociat APEC
Modificat Luni, 12 Noiembrie 2012 16:11
APEC

Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor din Romania este formata din economisti si contabili, ambitiosi si bine pregatiti profesional.

Ne gasiti aici pentru ca dorim ca Romania sa aiba un mediu economic, fiscal si de afaceri corect si predictibil.

Website: www.apec-romania.ro Email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Comenteaza


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required