APEC - Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor Romania

Login Register
Home » Despre » Actul constitutiv
A+ R A-
Email Imprimare PDF

ACT CONSTITUTIV al

APEC

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ŞI

CONTABILILOR DIN ROMÂNIA

 

 

 

Subsemnaţii:

 

1.         Aldea Beatrice-Valentina, ………………………………………………………………………………;

2.         Condurache Petru-Andrei, …………………………………………………………………………….;

3.         Mailat Ana-Roxana, …………………………………………………………………………………………;

4.         Razi Anca, …………………………………………………………………………………………………;

5.         Ulian Bogdan-Alexandru, ……………………………………………………………………………;

6.         Opriş Monique, ……………………………………………………………………………………………;

7.         Constantin Ştefania, ………………………………………………………………………………………..;

 

în calitate de membrii fondatori, în temeiul Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată, am hotărât constituirea  “APEC-ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ŞI CONTABILILOR DIN ROMÂNIA”, persoană juridică română de drept privat, nonprofit, nonguvernamentală, apolitică, ce va funcţiona în conformitate cu Statutul anexat, adoptat de către membrii fondatori şi care este parte integrantă din acest Act Constitutiv.

 

 

Art.1.  DENUMIREA ASOCIAŢIEI

Denumirea asociaţiei este « APEC-ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ŞI CONTABILILOR DIN ROMÂNIA », rezervată conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 82635/17.03.2010 emisă de Ministerul Justiţiei.

 

Această denumire va fi menţionată în toate documentele, publicaţiile, anunţurile, precum şi în relaţiile cu orice persoană, română sau străină.

 

APEC-ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ŞI CONTABILILOR DIN ROMÂNIA este denumită în cele ce urmează “Asociaţia”.

Art.2. FORMA JURIDICĂ

Asociaţia este persoană juridică română de drept privat fără scop lucrativ sau patrimonial, independentă, apolitică şi nonguvernamentală.

 

Art.3. SEDIUL ASOCIAŢIEI

Sediul Asociaţiei este în România, Bucureşti, str. ……………. nr. ……….., sector ………..

Sediul va putea fi mutat în orice loc din România pe baza hotărârii Consiliului Director, în conformitate cu prevederile Statutului.

Asociaţia poate constitui filiale şi sucursale, în ţară şi/sau în străinătate, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile.

 

Art.4. DURATA ASOCIAŢIEI

Durata Asociaţiei este nedeterminată, cu începere de la data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, dată de la care Asociaţia dobândeşte personalitate juridică.

 

Art.5. SCOPUL ASOCIAŢIEI

Scopul Asociaţiei constă în promovarea imaginii economiştilor şi contabililor, creşterea prestigiului acestora prin  promovarea unor standarde ridicate de competenţă şi de etică profesională; Scopul şi obiectivele Asociaţiei sunt detaliate în cuprinsul Statutului Asociaţiei. Scopul propus  nu este limitativ, el putând fi extins în funcţie de necesităţi, în condiţiile legii.

Art.6. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ………… lei, vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei şi este format din aporturile membrilor fondatori, constituit în întregime prin aport în numerar de catre membrii fondatori, după cum urmează:

Aldea Beatrice-Valentina – ………. lei;

Condurache Petru-Andrei – ……… lei;

Mailat Ana-Roxana – ……… lei;

Razi Anca – …….. lei;

Ulian Bogdan-Alexandru – ……… lei;

Opriş Monique – ……… lei;

Constantin Ştefania – ……….. lei.

Acest patrimoniu este distinct şi autonom de patrimoniul fondatorilor, consemnat separat într-un cont bancar, urmând ca el să se lărgească ulterior prin liberalităţile făcute atât de fondatori cât şi de terţele persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate. Veniturile realizate vor fi utilizate exclusiv în vederea realizării scopului asociaţiei, sumele urmând a fi varsate pe  numele şi în contul Asociaţiei.

 

Patrimoniul Asociatiei este format din bunurile şi fondurile consemnate în bilanţul încheiat la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar.

 

Sursele de costituire a patrimoniului Asociaţiei sunt următoarele:

- cotizaţiile şi taxele membrilor;

- contribuţiile în numerar şi/sau în natură ale membrilor;

- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

- dividendele societăţilor comerciale proprii sau la care APEC este asociată;

- donaţii, sponsorizări sau legate;

- venituri realizate din activităţi economice;

- resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

- alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.

Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul Asociaţiei.

 

Încasările vor fi folosite exclusiv pentru susţinerea şi extinderea activităţilor licite ale Asociaţiei, în deplină concordanţă cu scopul şi obiectivele menţionate în Statutul Asociaţiei.

 

Fondurile proprii ale Asociaţiei pot fi atât în lei, cât şi în valută. Asociaţia poate deţine active mobile şi imobile, în ţara şi străinătate.

 

Exerciţiul financiar al Asociaţiei începe la 01 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

 

Art.7. ADUNAREA GENERALĂ

Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi membrilor asociaţi. În cazul în care un asociat este în imposibilitate de a se prezenta la o şedinţă a Adunării Generale, acesta va putea participa la respectiva şedinţă prin mandatar cu procură specială, mandatarul putând fi asociat sau neasociat.

 

Art.8. CONSILIUL DIRECTOR

Conducerea curentă a Asociaţiei este asigurată de către Consiliul Director. Consiliul Director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

 

Consiliul Director se compune din următorii membri:

1. Aldea Beatrice-Valentina, în calitate de preşedinte;

2. Ulian Bogdan-Alexandru, în calitate de vicepreşedinte;

3. Condurache Petru-Andrei, în calitate de secretar;

4. Mailat Ana-Roxana, în calitate de trezorier;

5. Razi Anca, în calitate de membru;

 

Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

 

Art.9 CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Controlul Asociaţiei poate fi exercitat de către oricare dintre asociaţii care nu au calitatea de membru în Consiliul Director.

 

Art.10 ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnaţii, membrii fondatori ai Asociaţiei, împuternicim pe ……………………………….. pentru ca, în numele şi pe seama noastră, cu puteri depline:

- să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru ca Asociaţia să dobândească personalitate juridică şi să fie înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, întocmind, semnând depunând şi susţinând orice cereri, eventuale căi de atac, formulare, declaraţii, achitând orice taxe necesare şi primind orice document, inclusiv încheierea instanţei competente şi certificatul de înscriere corespunzător, precum şi orice alt act care atestă înscrierea Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;

- să negocieze şi să încheie contractul de comodat pentru sediul Asociaţiei, semnând respectivul contract în numele şi pe seama Asociaţiei.

 

Art.11 DISPOZIŢII FINALE

Dispoziţiile prezentului Act Constitutiv privind organizarea şi funcţionarea Asociaţiei se vor completa cu dispoziţiile Statutului Asociaţiei încheiat la aceeaşi dată, precum şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 actualizată.

 

 

Modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia. Orice modificări ale prevederilor prezentului Act Constitutiv se vor putea efectua în mod valabil numai în scris, prin act adiţional sau hotărâre a Adunării Generala a Asociaţilor sau hotărâre a Consiliului Director, după caz, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, Statutului Asociaţiei şi a OG 26/2000 actualizată.

 

Redactat de către _______________________________________________________ şi semnat în Bucureşti, astăzi ______________________, în ________ exemplare originale, fiecare parte semnatară confirmând primirea unui exemplar original, un exemplar fiind pentru avocatul instrumentator, restul exemplarelor predându-se Asociaţiei, inclusiv pentru îndeplinirea formalităţilor de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

 


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required