APEC - Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor Romania

Login Register
Home » Despre » Statutul APEC
A+ R A-

Statutul APEC

Email Imprimare PDF

STATUTUL APEC ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ŞI CONTABILILOR DIN ROMÂNIA

 

 

Art. 1. Denumirea Asociaţiei şi forma juridică

1.1. Denumirea Asociaţiei este “APEC – ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ŞI CONTABILILOR DIN ROMÂNIA”, denumită în continuare “Asociaţia”.

1.2. Asociaţia se constituie ca persoană juridică romană de drept privat, în baza dreptului constituţional la liberă asociere şi a voinţei liber consimţite a membrilor fondatori, exprimat în temeiul prevederilor Constituţiei României si a Ordonantei Guvernului nr 26/2000, actualizata, cu privire la asociatii si fundatii.

1.3. Asociaţia este o componentă a societăţii civile, organizaţie independentă, nonprofit, apolitică, nonguvernamentală, conform actului de voinţă, expres manifestat prin actul constitutiv şi prin prezentul statut, de către următorii membrii fondatori:

1. Aldea Beatrice-Valentina, cetăţean român, domiciliată în …………., str………….. nr………., judeţ …………………., posesoare a C.I. seria ………….. nr. ………………, eliberată de …………….. la data de ………………., având CNP ……………………..;

2. Condurache Petru-Andrei, cetăţean român, domiciliat în ………………., str………………. nr……………, judeţ ……………….., posesor al C.I. seria ………. nr. ……………., eliberată de …………… la data de ………….., având CNP …………………………….;

3. Mailat Ana-Roxana, cetăţean român, domiciliată în ………………, str. ………………….. nr……….., bl…………….., sc………….., et…………, ap………….., sector ……….., posesoare a C.I. seria …………. nr……………., eliberată de …………….. la data de …………….., având CNP …………………;

4. Razi Anca, cetăţean român, domiciliată în ……………., str……………… nr………., et……….., ap………., posesoare a C.I. seria …………. nr……………….., eliberată de …………………… la data de ……………, având CNP …………………….;

5. Ulian Bogdan-Alexandru, cetăţean român, domiciliat în ……………….., str……………. nr……….., sector ………, posesor a C.I. seria …………. nr…………….., eliberată de …………….. la data de …………, având CNP ……………………;

6. Opriş Monique, cetăţean român, domiciliată în ………………., str………………… nr……….., bl. ……………, sc……….., et…………., ap…………, sector ………, posesoare a C.I. seria ………. nr……………., eliberată de …………… la data de ………………, având CNP …………………….;

7. Constantin Ştefania, cetăţean român, domiciliată în ……………….., str. ……………….  nr…………, bl. ……………, sc………….., et………….., ap………….., sector …………, posesoare a C.I. seria ………….. nr…………….., eliberată de ………………. la data de ……………….., având CNP …………………….;

Art. 2. Sediul Asociaţiei

2.1. Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, ………………………………..

2.2. Sediul asociaţiei poate fi mutat în baza hotărârii Consiliului Director.

Art. 3. Durata de funcţionare a Asociaţiei

3.1. Asociaţia se constituie cu o durată de funcţionare nedeterminată, începând cu data înregistrării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 4. Scopul şi obiectivele principale ale Asociaţiei

4.1. Scopul Asociaţiei este promovarea imaginii economiştilor şi contabililor, creşterea prestigiului acestora prin promovarea unor standarde ridicate de competenţă şi de etică profesională;

4.2. Obiectivele Asociaţiei:

a) sa apere interesele profesionale ale economistilor si contabililor si sa ii sprijine în rezolvarea problemelor profesionale de interes general;

b) sa contribuie la perfecţionarea legislaţiei economice si fiscale prin formularea unor propuneri de modificare a acestora, precum şi prin iniţierea de propuneri legislative in domeniu ;

c) sa favorizeze schimburile de experienţă pe linie profesională;

d) sa creeze parteneriate şi legături de colaborare cu alte organizaţii profesionale din ţară şi străinătate, care să contribuie la înţelegerea reciprocă a problemelor şi aspectelor de ordin profesional;

e) sa organizeze cursuri, conferinţe, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, schimburi bilaterale, expuneri pe unul sau mai multe dintre obiectivele asociaţiei şi orice alte acţiuni sau activităţi;

f) sa elaboreze şi sa publice diverse materiale , în vederea creşterii nivelului de pregătire profesională al membrilor săi pentru perfecţionarea continuă;

g) sa incheie parteneriate in vederea promovarii intereselor membrilor asociatiei

4.3. Asociaţia nu se va angaja în nici o acţiune care:

a) contravine principiilor sale;

b) interferează cu activităţile unor organizaţii politice;

c) aduce atingere principiilor de nediscriminare pe teme politice, religioase, sex sau de rasă.

4.4. Schimbarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei se face numai de către membrii fondatori sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a 4/5 (patru cincimi) din numărul membrilor Consiliului director.

4.5. În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 5. Resursele patrimoniale ale Asociaţiei

5.1. Patrimoniul Asociaţiei este constituit din totalitatea bunurilor aflate în proprietate, din drepturile şi obligaţiile corelative.

5.2. Activul patrimonial iniţial al Asociaţiei este în sumă de 700 lei, şi se compune din aportul în  numerar, în cote egale, al membrilor fondatori.

5.3. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de asociaţie, în condiţiile prevăzute prin statut.

5.4. Veniturile Asociaţiei pot proveni din:

a) cotizaţiile şi taxele membrilor;

b) contribuţiile în numerar şi/sau în natură ale membrilor;

c) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

d) dividendele societăţilor comerciale proprii sau la care Asociaţia este asociată;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) venituri realizate din activităţi economice;

g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

h) alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.

5.5. Cotizaţii şi taxe

5.5.1. Cuantumul cotizaţiei va fi stabilit anual de către Consiliul Director, până la data de 15 decembrie a anului în curs, pentru anul următor. Această cotizaţie poate fi fragmentată, membrii asociati vor achita cotizaţia de membru pentru anul admiterii lor proporţional cu fracţiunea de an rămasă. Pentru primul an de funcţionare, cotizaţia va fi stabilită de Consiliul Director în maxim 30 zile de la înfiinţare.

5.5.2. În funcţie de situaţiile ce se pot ivi, Consiliului Director poate modifica cuantumului cotizaţiei şi/sau al taxelor pentru anul în curs.

5.5.3. În cazul retragerii sau excluderii din asociaţie, sumele depuse sub formă de cotizaţie anuală sau orice altă contribuţie în bani, nu se restituie.

5.5.4. Plata cotizaţiei pentru membrii existenţi în asociaţie la data de 1 ianuarie a fiecărui an se va face in termen de maxim 90 zile calendaristice.

5.5.5. Calitatea de membru asociat se dobandeste odata cu aprobarea acestuia de catre Consiliul Director si dupa plata cotizatiei.

5.5.6. Membri asociaţi şi membri fondatori au obligaţia de a achita cotizaţia de membru. În primul an de la înfiinţare, membrii fondatori nu sunt obligaţi la plata cotizaţiei anuale.

5.5.7. Membri de onoare şi membri simpatizanţi nu sunt obligaţi la plata cotizaţiei anuale.

5.5.8 Membrilor asociati care nu platesc cotizatia in termenul stabilit, li se suspenda calitatea de membru, ceea ce atrage ridicarea dreptului de a participa la sedintele organelor de conducere, a dreptului de a vota si de a fi alesi. Suspendarea calitatii de membru inceteaza la data platii cotizatiei restante, la zi.

 

Art. 6. Gestionarea patrimoniului

6.1. Bunurile din patrimoniul Asociaţiei sunt gestionate de către cei care le au în primire cu cea mai mare grijă şi atenţie.

6.2. Asociaţia nu poate efectua nici o plată în favoarea unei alte persoane sau entităţi juridice, fără aprobarea Consiliului Director, dacă aceasta nu corespunde şi nu urmăreşte realizarea scopului Asociaţiei.

6.3. Gestionarea patrimoniului Asociaţiei, a veniturilor şi a cheltuielilor se realizează având la bază bugetul de venituri şi cheltuieli.

6.4. Înstrăinarea prin orice mod a oricărui activ aparţinând Asociaţiei se va face numai cu acordul scris al Consiliului Director.

6.5. Consiliul Director răspunde de activitatea economico-financiară a Asociaţiei, de legalitatea documentelor de încasări şi plăţi, de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli.

Art. 7. Constituirea de filiale şi sucursale

7.1. Asociaţia se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor sale.

7.2. Asociaţia îşi poate constitui filiale, în ţară sau în străinătate, ca structuri teritoriale cu personalitate juridică, cu un număr de minim 3 membri fondatori, organe de conducere proprie şi un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale.

7.3. Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în condiţiile legislaţiei în vigoare din ţara în care îşi are sediul filiala înfiinţată.

7.4. Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociaţiei este stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei.

7.5. Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică, care să desfăşoare activităţile date în competenţă de către Asociaţie, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei.

Art. 8. Membrii asociaţiei

8.1. Membrii asociaţiei sunt:

a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social iniţial;

b) membrii asociaţi – membrii care se asociază ulterior fondării Asociaţiei, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 9.1. din prezentul Statut. Aceştia trebuie să fie economişti sau contabili cu studii recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România.

c) membrii de onoare – persoane fizice, juridice sau personalităţi marcante ale vieţii economice sau ştiinţifice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului Asociaţiei. Preşedintele de onoare poate reprezenta Asociaţia la întâlniri de orice nivel, poate negocia şi lua decizii în cadrul acestor întâlniri, în numele şi în interesul Asociaţiei, în baza unei împuterniciri scrise date de Preşedintele Asociaţiei, cu acordul Consiliului Director.

d) membrii simpatizanţi – persoanele fizice sau juridice, cu cetăţenie română sau străină, care prin activitatea desfăşurată nu impietează asupra imaginii sau reputaţiei asociaţiei şi care sunt agreaţi de Consiliul Director.

8.2. Poate deveni membru asociat sau membru simpatizant al Asociatiei orice persoana care depune o adeziune scrisa în acest sens. Calitatea de membru asociat se dobîndeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director, prin votul a cel puţin ½ plus unul din numărul membrilor prezenţi, in conditiile de cvorum prevazute la art.10.2.16. si dupa achitarea cotizatiei pentru anul in curs.

Calitatea de membru simpatizant se dobîndeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director, prin votul a cel puţin ½ plus unul din numărul membrilor prezenţi, in conditiile de cvorum prevazute la art.10.2.16.

8.3. Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă de către Consiliul Director, prin votul a cel puţin ½ plus unul din numărul membrilor prezenţi, in conditiile de cvorum prevazute la art.10.2.16.

8.4. Contribuţiile membrilor Asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţie.

Art. 9. Drepturile şi obligaţiile membrilor

9.1. Membrii fondatori şi membrii asociaţi au următoarele drepturi:

a) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;

c) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;

d) să participe la programele derulate de asociaţie;

e) să beneficieze de serviciile asociaţiei;

f) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;

g) să folosească însemnele Asociaţiei pe documentele proprii doar cu aprobarea Consiliului Director;

h) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociaţiei.

9.2. Membrii simpatizanţi ai Asociaţiei şi membrii de onoare beneficiază de toate drepturile prevăzute la art. 9.1.  mai puţin lit. a) şi b).

9.3. Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele:

a) să respecte Statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Asociaţiei;

b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţie;

c) să participe la lucrările şi activităţile Asociaţiei atunci când sunt solicitaţi de către organele de conducere ale acesteia;

d) să îndeplinească obligaţiile potrivit angajamentelor pe care şi le-au luat;

e) să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei, activităţi politice, religioase, etnice, rasiale, sau de altă natură, care contravin prevederilor legale;

f) să restituie, în cazul în care pierde calitatea de membru al asociaţiei, însemnele pe care le-a primit. În cazul în care însemnele au fost distruse sau deteriorate, se va achita o sumă egală cu valoarea de înlocuire a acestora. Folosirea însemnelor Asociaţiei, după pierderea calităţii de membru, este interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare;

g) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociaţie;

h) Sa achite la termenul stabilit cotizatia stabilita prin hotararea Consiliului Director.

9.4. În cazul săvârşirii de către membrii asociaţiei a următoarelor abateri:

a) denigrarea activităţii asociaţiei;

b) întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură asociaţiei;

c) angajarea asociaţiei în acţiuni care nu au fost autorizate de organele de conducere;

d) implicarea asociaţiei în activităţi politice;

e) abaterile de la etica profesională incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al asociaţiei;

f) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociaţiei, neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea;

g) în cazul neachitarii cotizaţiei la termenul stabilit.

Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:

a) avertisment verbal;

b) avertisment scris;

c) suspendarea pe termen determinat din asociaţiei sau din funcţia de conducere potrivit Statutului Asociaţiei;

d) excluderea din Asociaţie.

9.5. Calitatea de membru poate inceta  în următoarele situaţii:

a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată,

b) prin excludere în următoarele situaţii:

- încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale asociaţiei,

- ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi principiile asociaţiei;

- în caz de neplată a cotizaţiei în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului stabilit.

c) prin deces

9.6.   Excluderea se face de către Consiliul Director al Asociaţiei prin decizie.

9.7. Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generală.

9.8. De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de membru al Asociaţiei este suspendată.

Art. 10. Conducerea şi controlul Asociaţiei

Conducerea Asociaţiei este asigurată de:

- Adunarea Generală

- Consiliul Director

Controlul Asociaţiei poate fi asigurat de un Cenzor sau o Comisie de cenzori, după caz.

10.1. Adunarea Generală

10.1.1. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi membrilor asociaţi.

10.1.2. Adunarea Generală are următoarele competenţe:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e) înfiinţarea de filiale;

f) modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;

g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

10.1.3. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a cenzorului sau, după caz, a comisiei de cenzori.

10.1.4. Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării ei, în acest din urmă caz dacă:

a) se impune în mod necesar modificarea statutului;

b) apar situaţii care afectează existenţa asociaţiei;

c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot.

10.1.5. Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director, printr-un convocator scris, care poate fi trimis prin posta, e-mail sau postat pe website-ul asociatiei , punându-se la dispoziţia participanţilor materialele supuse dezbaterii.

10.1.6. Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, şi depuse cu cel puţin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

10.1.7. La Adunarea Generală participă:

a) membrii fondatori;

b) membrii asociaţi;

c) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

d) membrii simpatizanţi, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

e) alţi invitaţi, fără drept de vot.

10.1.8. În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator şi membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

10.1.9. Asociaţii care într-o anumită problem, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici  la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

10.1.10. Alegerile pentru Consiliul Director şi cenzor au loc o data la patru ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generală care le urmează.

10.1.11. Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unul dintre membrii fondatori şi membrii asociaţi.

10.1.12. Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la art. 10.1.11, Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi.

10.1.13. Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.

10.1.14. Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociaţiei sau de pe site-ul Asociaţiei.

10.1.15. Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsă, de unul din vicepreşedinţi, împuternicit de Preşedinte.

10.1.16. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei, în acest caz hotărârea fiind luată cu o majoritate de patru cincimi din numărul membrilor Adunării Generale.

10.1.17. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare dintre membrii cu drept de vot care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

10.2. Consiliul Director

10.2.1. Consiliul Director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

10.2.2. Consiliul Director al Asociaţiei este constituit din 9 (noua) persoane, astfel:

a) Preşedintele

b) 3 Vicepreşedinti

c) Secretarul

d) Trezorierul

e) 3 membri

10.2.3. Membrii Consiliului Director se aleg prin vot nominal şi secret, de Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumătăţi plus unu din votul membrilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani.

10.2.4. Potrivit hotărârii Adunării Generale, membrii iniţiali ai Consiliului Director vor putea fi înlocuiţi.

10.2.5. În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul Director, el va fi înlocuit potrivit hotărârii Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

10.2.6. În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 45 de zile calendaristice, demisia operând la data împlinirii preavizului.

10.2.7. Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, pot decide excluderea membrilor asociaţiei sau revocarea membrilor Consiliului Director al Asociaţiei.

10.2.8. Funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

10.2.9. Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.

10.2.10. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c) aprobă organigrama şi strategia de personal ale Asociaţiei;

d) elaborează regulamentul intern de funcţionare şi organizare al Asociaţiei;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

10.2.11. Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

10.2.12. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, potrivit  dispoziţiilor legale în vigoare.

10.2.13. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

10.2.14. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

10.2.15. Convocarea Consiliului Director se face de către preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată.

10.2.16. Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

10.2.17. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

10.2.18. Atribuţiile membrilor Consiliului Director vor fi stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

10.3. Controlul Financiar

10.3.1. Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor. Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Dacă asociaţia are mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.

10.3.2. Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori, la convocarea Preşedintelui, va controla exerciţiul financiar. Se vor verifica operaţiunile financiar – contabile, ţinerea contabilităţii şi casa. Rezultatul activităţilor va fi consemnat într-un raport scris, care va fi prezentat Adunării Generale. Raportului îi va fi anexat procesul-verbal al şedinţei de Adunare Generală.

10.3.3. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

10.3.4. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

10.3.5. Comisia de cenzori poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.

Art. 11. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei

11.1. Dizolvarea Asociaţiei

Asociaţia se dizolvă:

11.1.1. De drept prin:

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

11.1.2. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:

a) scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit;

d) Asociaţia a devenit insolvabilă;

e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

11.1.3. Prin hotărârea Adunării Generale.

11.1.4. În alte situaţii prevăzute de lege.

11.2. Lichidarea Asociaţiei

11.2.1. În cazul lichidarii Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea Generală după caz.

11.2.2. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

11.2.3. Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

11.2.4. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

11.2.5. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

11.2.6. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

11.2.7. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

11.3. Destinaţia bunurilor

11.3.1. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

11.3.2. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

11.3.3. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile art. 11.3.2, ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

11.3.4. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

11.3.5. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

11.3.6. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest Registru.

11.3.7. Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

11.3.8. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

11.3.9. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Art. 12. Relaţiile cu alte instituţii sau autorităţi publice

12.1. Asociaţia va solicita în acord cu O.G. nr.26/31.01.2000 art.49-50, sprijin pentru desfăşurarea activităţii sale din partea autorităţilor publice centrale şi locale.

Art. 13. Litigii

13.1.  Hotărârile luate de Adunarea Generală/Consiliul Director în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi/sau ale Statutului sunt obligatorii pentru membrii Asociaţiei, inclusiv pentru cei care au votat împotriva sau nu au luat parte la adoptarea lor.

13.2. Hotărârile Adunării Generale/Consiliului Director contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care au votat împotrivă şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal sau care nu au luat parte la adoptarea lor, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 14. Clauze speciale

14.1. Asociaţia se va putea asocia cu alte asociaţii, în vederea constituirii de structuri federative, pentru realizarea unui scop unitar compatibil cu scopul său, în condiţiile prevăzute în art. 35-37 ale O.G. nr. 26/31.01.2000.

14.2. Prezentul Statut este valabil pe toată durata de existenţă a Asociaţiei, în condiţiile în care nu este modificat şi / sau completat de către Adunarea Generală, respectiv în condiţiile în care nu intră în contradicţie cu prevederile unor legi.

14.3. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legii.

14.4. APEC-ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ŞI CONTABILILOR DIN ROMÂNIA, este persoană juridică, are ştampilă, legitimatii şi însemne proprii.

Prezentul Statut a fost întocmit şi redactat de ULIAN BOGDAN ALEXANDRU membru fondator al Asociaţiei, care va fi împuternicit să se ocupe de toate demersurile necesare constituirii Asociaţiei.

Prezentul statut a fost redactat astăzi_____________________________ în _______________ exemplare.

**********************************************************************************


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required